Máy móc thiết bị


MÁY LIÊN HỢP

1. Hướng dẫn sử dụng máy liên hợp điện
https://docs.google.com/document/d/1iFBhdjTuBIFuKoYPoivzkVSdgC8YsAkfBLjVjPpHDME/edit
Video HDhttps://www.youtube.com/watch?v=ZHgqUrgnxSM&feature=youtu.be

2. Hướng dẫn sử dụng máy liên hợp ắc quy BA850
https://docs.google.com/a/panhanoi.vn/document/d/1-0O23LjxPBkyCy7OtCFrIhr-H7KmApwvaCwWGOR3ZBQ/edit
Video HDhttps://www.youtube.com/watch?v=Q8rslyA6ewY&feature=youtu.be

3. Hướng dẫn sử dụng máy liên hợp ắc quy BR 800S
https://docs.google.com/a/panhanoi.vn/document/d/15OhydXh31gchROgvYnB0HXQJIfz9koPd1y4PWcayckw/edit
Video HDhttps://www.youtube.com/watch?v=1t7IjJfCWqI&feature=youtu.be

4. Hướng dẫn sử dụng máy liên hợp ắc quy B755, B855
https://docs.google.com/a/panhanoi.vn/document/d/1i5fDSgLuR_7veRglKwmyzt782idv-Z4Cl5QB1qGBEEg/edit
Video HDhttps://www.youtube.com/watch?v=gbOLkt3oUbY&feature=youtu.be

5. Hướng dẫn sử dụng máy liên hợp ắc quy BA751,BA851
https://docs.google.com/a/panhanoi.vn/document/d/1V_GSxkG-ufofmLdpOM2QmRuo442OSlozbY4zJitMq78/edit
Video HDhttps://www.youtube.com/watch?v=adJyQOKgcBs&feature=youtu.be

6. Hướng dẫn sử dụng máy liên hợp ắc quy BA451
https://docs.google.com/a/panhanoi.vn/document/d/1DFvrk3iLypvaD7Q_2JK6lL6gxyR8FjUKS8gUbOy4_PE/edit
Video HDhttps://www.youtube.com/watch?v=r2wcvaZkBDI

7. Hướng dẫn sử dụng máy liên hợp ắc quy BA825
https://docs.google.com/a/panhanoi.vn/document/d/1WNMhgRZQGetPvoyeQGsVG7-QP0GfKqq9SBmpvHFWEl4/edit
Video HDhttps://www.youtube.com/watch?v=XpUU1RJYEL8&feature=youtu.be

8. Hướng dẫn sử dụng máy liên hợp ắc quy Tennant T5e
https://docs.google.com/document/d/1GITCQ18AhP79q1Amx-59p_aYuKP9nPdyLMwYHqfTYe4/edit

9. Hướng dẫn sử dụng máy chà sàn ngồi lái Tennant T7
https://docs.google.com/document/d/1SnzyTGh1dIkk_Jahoq7hvlCDVWyvTF7UbRnhe5v-VYI/edit