Thông báo‎ > ‎

THÔNG BÁO THAY ĐỔI TÊN PHÒNG

đăng 18:45, 30 thg 12, 2015 bởi Trần Thu Thủy
 
Dear All!
 
        Căn cứ cơ cấu tổ chức của công ty;
        Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban,
   
                             GIÁM ĐỐC CÔNG TY QUYẾT ĐỊNH

     1.  Đổi tên Bộ Phận Vật tư - Kỹ thuật thành Phòng Vật tư - Kỹ thuật 
      (Quyết định số 393/QĐ-PAN ngày 30/12/2015)

     2. Đổi tên Trung tâm Tuyển Dụng - Đào Tạo và Quản lý chất lượng thành Phòng Quản lý chất lượng và Đào tạo
     (Quyết định số 394/QĐ-PAN ngày 30/12/2015)

    Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016 
    (Chi tiết xem trong file đính kèm)
   
    Phòng HC-NS thông báo để toàn thể nhân viên công ty biết và thực hiện theo quyết định.

ą
Trần Thu Thủy,
18:45, 30 thg 12, 2015
ą
Trần Thu Thủy,
18:45, 30 thg 12, 2015
Comments