Thông báo‎ > ‎

THÔNG BÁO BỔ NHIỆM CÁN BỘ

đăng 01:13, 29 thg 12, 2013 bởi Trần Thu Thủy
Dear All!

   Căn cứ nhu cầu sử dụng cán bộ của công ty, Giám đốc công ty quyết định:

1. Bổ nhiệm ông Lê Văn Hà - Mã số: 522/05N  giữ chức vụ Trưởng phòng Dịch Vụ - Công ty TNHH Liên Thái Bình kể từ ngày 01/01/2014 (Quyết định số 339/QĐ-PAN)
2. Bổ nhiệm bà Trần Thu Thủy - Mã số: 247/07 giữ chức vụ Trưởng phòng Hành Chính - Nhân Sự - Công ty TNHH Liên Thái Bình kể từ ngày 01/01/2014 (Số 440/QĐ-PAN)
     
   (Chi tiết xem trong file đính kèm)
   
    Phòng HC-NS thông báo để toàn thể nhân viên công ty biết và thực hiện theo quyết định.
ą
Trần Thu Thủy,
01:13, 29 thg 12, 2013
ą
Trần Thu Thủy,
01:13, 29 thg 12, 2013
Comments