Thông báo

THÔNG BÁO THAY ĐỔI TÊN PHÒNG

đăng 18:45, 30 thg 12, 2015 bởi Trần Thu Thủy

 
Dear All!
 
        Căn cứ cơ cấu tổ chức của công ty;
        Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban,
   
                             GIÁM ĐỐC CÔNG TY QUYẾT ĐỊNH

     1.  Đổi tên Bộ Phận Vật tư - Kỹ thuật thành Phòng Vật tư - Kỹ thuật 
      (Quyết định số 393/QĐ-PAN ngày 30/12/2015)

     2. Đổi tên Trung tâm Tuyển Dụng - Đào Tạo và Quản lý chất lượng thành Phòng Quản lý chất lượng và Đào tạo
     (Quyết định số 394/QĐ-PAN ngày 30/12/2015)

    Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016 
    (Chi tiết xem trong file đính kèm)
   
    Phòng HC-NS thông báo để toàn thể nhân viên công ty biết và thực hiện theo quyết định.

THỜI HẠN THANH TOÁN LƯƠNG THÁNG 12.2015

đăng 18:41, 30 thg 12, 2015 bởi Trần Thu Thủy

Do ngày nghỉ Tết Dương lịch trùng với ngày tính lương nên để đảm bảo thời gian cho các phòng ban kiểm tra bảng công và tính lương, Công ty thông báo:

1. Công ty sẽ thanh toán lương tháng 12/2015 vào ngày 06/01/2016.

2. Các trường hợp chưa làm thẻ ATM thì lĩnh lương bằng tiền mặt vào ngày 06/01/2016 tại Văn phòng công ty.

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2016

đăng 18:39, 30 thg 12, 2015 bởi Trần Thu Thủy

Nhân dịp Tết Dương lịch 01/01/2016, Công ty TNHH Liên Thái Bình thông báo:

1.                 Toàn thể cán bộ nhân viên Công ty được nghỉ 01 ngày 01/01/2016.

2.             Trường hợp ngày nghỉ lễ trùng vào ngày nghỉ ca (nghỉ tuần) của người lao động hoặc do yêu cầu công việc phải đi làm thì Giám sát công trình bố trí cho nhân viên nghỉ ca, nghỉ bù vào những ngày phù hợp theo kế hoạch công việc của Công trình.

            Việc bố trí nghỉ bù phải được thực hiện trong kỳ công tháng 1/2016.

3.                 Các nhân viên đi làm ngày 01/01/2016  (theo định mức được duyệt) sẽ được thưởng (chi tiết theo thông báo gửi các công trình).

 

Nhận được thông báo này, đề nghị Phụ trách các Bộ phận, Giám sát các công trình thông báo cho nhân viên bộ phận mình biết và thực hiện.

THÔNG BÁO NGHỈ QUỐC KHÁNH 02/09

đăng 03:14, 24 thg 8, 2015 bởi Nguyễn Ngọc Hà   [ đã cập nhật 03:16, 24 thg 8, 2015 ]

Nhân dịp Quốc Khánh 02/09, Công ty thông báo:

1.     Toàn thể cán bộ nhân viên Công ty được nghỉ 01 ngày 02/09/2015. 

2.    Trư­ờng hợp ngày Lễ trùng vào ngày nghỉ ca (nghỉ tuần) của người lao động hoặc do yêu cầu công việc phải đi làm thì đư­ợc bố trí nghỉ ca vào những ngày phù hợp theo kế hoạch công việc của Công trình, nếu không bố trí nghỉ ca đư­ợc thì tính thêm giờ theo qui định.

3.    Nhân viên đi làm ngày lễ( theo quy định mức được duyệt) se được thưởng mức 150.000 đồng/người.

Công ty thực hiện trả thưởng vào cùng ngày thanh toán lướng tháng 09/2015.

Đề nghị Phụ trách các bộ phận, Giám sát các công trình thông báo cho nhân viên bộ phận mình được biết và thực hiện.

Thông báo lịch thanh toán lương 08/2015

đăng 03:09, 24 thg 8, 2015 bởi Nguyễn Ngọc Hà

Do tháng 09/2015 có ngày nghỉ Lễ 02/09/2015 trùng với thời gian tính lương nên để đảm bảo thời gian cho phong Kế Toán tính lương, Công ty thông báo:

1. Công ty sẽ thanh toán lương tháng 08/2015 vào ngày 07/09/2015

2. Các trường hợp chưa làm thẻ ATM thì lĩnh lương bằng tiền mặt vào ngày 07/09/2015 tại Văn phòng công ty.

Nhận được thông báo này, đề nghị Phụ trách các Bộ phận, Giám sát các công trình thông báo cho nhân viên bộ phận mình biết và thực hiện.

(Thông báo chi tiết sẽ được gửi xuống các công trình/bộ phận)

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ GIỖ TỔ, NGHỈ 30/4 VÀ 01/05/2015

đăng 20:41, 23 thg 4, 2015 bởi Trần Thu Thủy

Nhân ngày Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 ÂL, Giải phóng miền nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5, Công ty TNHH Liên Thái Bình thông báo:

1.             Toàn thể cán bộ nhân viên Công ty được nghỉ 03 ngày, bao gồm: 28/04/2015, 30/04/2015 và 01/05/2015

2.                 Trường hợp ngày nghỉ lễ trùng vào ngày nghỉ ca (nghỉ tuần) của người lao động hoặc do yêu cầu công việc phải đi làm thì Giám sát công trình bố trí cho nhân viên nghỉ ca, nghỉ bù vào những ngày phù hợp theo kế hoạch công việc của Công trình.

            Việc bố trí nghỉ bù phải được thực hiện trong kỳ công tháng 5/2015.

3.                 Các nhân viên đi làm ngày 01/01/2015 ngày lễ (Giỗ tổ Hùng Vương, 30/04 và 01/05)  (theo định mức được duyệt) sẽ được thưởng (chi tiết theo thông báo gửi các công trình).

          Công ty thực hiện trả thưởng vào cùng ngày thanh toán lương tháng 05/2015

 

Nhận được thông báo này, đề nghị Phụ trách các Bộ phận, Giám sát các công trình thông báo cho nhân viên bộ phận mình biết và thực hiện.

THÔNG BÁO LỊCH TRẢ LƯƠNG THÁNG 4.2015

đăng 20:36, 23 thg 4, 2015 bởi Trần Thu Thủy

Do tháng 04/2015 có kỳ nghỉ Lễ dài trùng với thời gian duyệt công, nên để đảm bảo thời gian cho các phòng ban kiểm tra bảng công và tính lương, Công ty thông báo:

1. Công ty sẽ thanh toán lương tháng 04/2015 vào ngày 08/05/2015

2. Các trường hợp chưa làm thẻ ATM thì lĩnh lương bằng tiền mặt vào ngày 08/05/2015 tại Văn phòng công ty.

Nhận được thông báo này, đề nghị Phụ trách các Bộ phận, Giám sát các công trình thông báo cho nhân viên bộ phận mình biết và thực hiện.

(Thông báo chi tiết sẽ được gửi xuống các công trình/bộ phận)

QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHUYỂN CÁN BỘ

đăng 00:41, 2 thg 3, 2015 bởi Trần Thu Thủy

Dear All!

   Căn cứ cơ cấu tổ chức và nhu cầu sử dụng cán bộ của công ty, Giám đốc công ty quyết định: Điều chuyển chị Phan Thị Hương, mã số: 729/12 - Giám sát công trình Ciputra sang làm Giám sát phòng Dịch Vụ, kể từ ngày 02/03/2015  (Quyết định số 26/QĐ-PAN ngày 02/03/2015)
     
   (Chi tiết xem trong file đính kèm)
   
    Phòng HC-NS thông báo để toàn thể nhân viên công ty biết và thực hiện theo quyết định.

THỜI HẠN THANH TOÁN LƯƠNG THÁNG 2/2015

đăng 00:33, 2 thg 3, 2015 bởi Trần Thu Thủy

Do tháng 2 /2015 là tháng thiếu (chỉ có 28 ngày), nên để đảm bảo thời gian cho các phòng ban kiểm tra bảng công và tính lương, Công ty thông báo:

1. Công ty sẽ thanh toán lương tháng 02/2015 vào ngày 07/03/2015.

2. Các trường hợp chưa làm thẻ ATM thì lĩnh lương bằng tiền mặt vào ngày 07/03/2015 tại Văn phòng công ty

Nhận được thông báo này, đề nghị Phụ trách các bộ phận, Giám sát các công trình thông báo cho nhân viên bộ phận mình được biết.

THỜI HẠN THANH TOÁN LƯƠNG THÁNG 12.2014

đăng 22:30, 29 thg 12, 2014 bởi Trần Thu Thủy

Do ngày nghỉ Tết Dương lịch trùng với ngày tính lương nên để đảm bảo thời gian cho các phòng ban kiểm tra bảng công và tính lương, Công ty thông báo:

1. Công ty sẽ thanh toán lương tháng 12/2014 vào ngày 06/01/2014.

2. Các trường hợp chưa làm thẻ ATM thì lĩnh lương bằng tiền mặt vào ngày 06/01/2014 tại Văn phòng công ty.

1-10 of 49